Format

Presentationsformer på NU2020

Det är möjligt att lämna in abstract inom fyra olika format: muntlig presentation, workshop, rundabordssamtal och digital poster. Konferensspråket är i första hand svenska (samt norska/danska), men även bidrag på engelska är välkomna.

Muntlig presentation  (15 min + 5 min frågestund)

Vill du göra en muntlig presentation? Vi välkomnar presentationer där du delar med dig av erfarenheter från ditt engagemang i högre utbildning eller av en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Erfarenheterna från högre utbildning kan bestå av reflexioner kring särskilt lyckad undervisning eller undervisning som inte riktigt blev som du hoppats. Det kan också handla om nya metoder eller arbetsformer som testats. Sessionen är 20 minuter där 5 minuter reserveras för frågestund.

Abstract ska innehålla en kort bakgrund, där arbetet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv och relateras till tidigare forskning, ett tydligt syfte, metod och teoretiska utgångspunkter eller genomförande, samt resultat och/eller vunna erfarenheter i relation till praxis eller teori. Ange målgrupp för din presentation. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.)

Under NU2020 kommer ett antal presentationer att göras tillgängliga för deltagare på distans. När du skickar in ditt abstract får du en fråga om du skulle vilja genomföra din presentation inför en publik på plats, men där det också finns digitala deltagare över Zoom. Naturligtvis har vi personer på plats som stöttar dig med tekniken om du väljer detta alternativ.

Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Workshop (60 min) 

Vill du arbeta aktivt med en konkret metod, material eller frågeställning? Då är du välkommen att arrangera en workshop där fokus ligger på deltagarnas aktivitet. Sessionen inleds med en presentation på max 15 min då frågeställningen eller diskussionen sätts i ett högskolepedagogiskt sammanhang, varefter deltagarna arbetar aktivt. Du kan välja att genomföra din workshop med deltagare på plats eller helt digitalt, med deltagare i Zoom. Naturligtvis har vi personer på plats som stöttar dig med tekniken om du väljer detta alternativ.

I ditt abstract ska du beskriva workshoppens högskolepedagogiska relevans, syfte samt ge en bakgrund till workshoppen där du förankrar temat i teori eller tidigare forskning. Beskriv de aktiviteter som deltagarna ska utföra, vad du vill uppnå samt en tänkt målgrupp. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.)

Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Digital poster (3 min + frågestund och möjlighet till fördjupad diskussion)

Har du ett pågående utvecklings- eller forskningsprojekt som du vill dela med andra? Då är du välkommen att presentera ditt arbete i form av en poster. Du presenterar din poster under en session där andra postrar också presenteras. Sessionen leds av en moderator och varje presentatör får totalt 5 minuter, fördelat på 3 minuters presentation och 2 minuter för frågor. När alla postrar är presenterade finns möjlighet för mingel och fördjupade diskussioner. Vi vill gärna uppmuntra dig att skapa ett extramaterial (t.ex. en kort videopresentation eller powerpointbilder med kommentarer) till postern, vilket kommer att finnas tillgängligt under konferensdagarna via en QR-kod.

I ditt abstract ska du beskriva projektets högskolepedagogiska relevans, syfte, metod (eller genomförande) och teoretiska utgångspunkter samt ev. tidigare forskning. Ange preliminära resultat eller vunna erfarenheter i relation till praxis eller teori. Beskriv målgruppen kort. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.)

Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Rundabordssamtal (40 min)

Har du en pedagogisk frågeställning som du vill diskutera med andra? Välkommen att arrangera en session där deltagarna diskuterar en pedagogisk idé, erfarenhet, metod eller fundering. Under ett rundabordssamtal har alla deltagare samma betydelse och deras röst har samma vikt.

Sessionen inleds med en 5–10 minuter lång presentation av problembeskrivning och de frågor som du vill diskutera. I samtalet som följer agerar du ordförande och ser till att alla kommer till tals. Du summerar också samtalet mot slutet av sessionen. I ditt abstract ska du beskriva frågeställningens högskolepedagogiska relevans, sessionens syfte, frågeställning, genomförande samt tänkt målgrupp. Ange kort ett teoretiskt ramverk och ev. tidigare forskning inom det område som ska diskuteras. Lägg vikt vid att förklara varför frågan är intressant att belysa just vid ett rundabordssamtal och vilket utfall som du hoppas på. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.)

Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Välkomman att skicka in ditt bidrag senast den 1 mars 2020. Klicka här för att komma till inlämning av abstract.