Tema

År 2020 är konferensens huvudtema Hållbart lärande. Temat sätter fokus på undervisning och lärandemiljöer som vill bidra till att utveckla målet god utbildning för alla studenter. Det inkluderar ett socialt hållbart samhälle, ett jämställt och jämlikt deltagande och former som uppmuntrar studenter att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Tre underteman kommer att vara särskilt synliga på konferensen: breddat deltagande i högre utbildning, kritiskt tänkande och socialt ansvarstagande. Konferensen belyser komplexiteten i hållbart lärande och lyfter fram möjligheter och utmaningar för den pedagogiska praktik som avser att främja temat. Såväl studenters, lärares som organisationers perspektiv är viktiga.

Aktuella och angelägna frågor för konferensen är:  

  • Vad kännetecknar hållbart lärande?
  • Hur säkerställer vi att studenter uppnår hållbart lärande under sin utbildning?
  • Hur kan vi forma miljöer som ger goda förutsättningar för studenter med olika bakgrunder och behov att tillägna sig universitets- och högskolestudier?
  • Hur kan vi utforma undervisning som ger förutsättningar för studenter att utvecklas som kritiskt tänkande och socialt ansvarstagande samhällsmedborgare?
  • På vilket sätt kan vi utnyttja digital teknik för att nå mål om breddat deltagande, kritiskt tänkande och socialt ansvarstagande? Vilka möjligheter och utmaningar finns?
  • Hur kan digitalisering i/av högre utbildning bidra till en god utbildning för alla studenter?
  • Hur kan vi tydligare inspirera studenter att förändra eller vidareutveckla det samhälle som vi lever i?
  • Hur kan vi som är engagerade i högre utbildning bli bättre på att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle?
  • Hur kan vi främja hållbart lärande för lärare i högre utbildning?
  • Hur kan olika intressenter utanför akademin bidra till samverkan för att stödja lärare och stude

Vi välkomnar bidrag som behandlar planerade, pågående eller avslutade projekt med relevans till konferensens tema hållbart lärande och underkategorierna breddat deltagande, kritiskt tänkande och socialt ansvarstagande. Även andra teman är möjliga och välkomnas på konferensen.