Format

Presentationsformer på NU2020

Vid konferensen kommer du att kunna ta del av presentationer inom fyra olika format: muntlig presentation, workshop, rundabordssamtal och digital poster. Konferensspråket är i första hand svenska (samt norska/danska), men vi har också välkomnat presentationer på engelska.

Obs! Sista dag för inlämning av abstract har passerat. 

Muntlig presentation  (15 min + 5 min frågestund)

I detta format delar presentatören med sig av erfarenheter från sitt engagemang i högre utbildning eller av en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Erfarenheterna från högre utbildning kan bestå av reflexioner kring särskilt lyckad undervisning eller undervisning som inte riktigt blev som det var tänkt. Det kan också handla om nya metoder eller arbetsformer som testats. Sessionen är 20 minuter där 5 minuter reserveras för frågestund.

Instruktioner för abstract: Abstract ska innehålla en kort bakgrund, där arbetet beskrivs från ett högskolepedagogiskt perspektiv och relateras till tidigare forskning, ett tydligt syfte, metod och teoretiska utgångspunkter eller genomförande, samt resultat och/eller vunna erfarenheter i relation till praxis eller teori. Ange målgrupp för din presentation. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.) Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Workshop (60 min) 

Vid en workshop kan presentatören arbeta aktivt med en konkret metod, ett material eller en frågeställning. Workshoppen bygger på deltagarnas aktivitet. Sessionen inleds med en presentation på max 15 min då frågeställningen eller diskussionen sätts i ett högskolepedagogiskt sammanhang, varefter deltagarna arbetar aktivt.

Instruktioner för abstract: I ditt abstract ska du beskriva workshoppens högskolepedagogiska relevans, syfte samt ge en bakgrund till workshoppen där du förankrar temat i teori eller tidigare forskning. Beskriv de aktiviteter som deltagarna ska utföra, vad du vill uppnå samt en tänkt målgrupp. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.) Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Digital poster (3 min + frågestund och möjlighet till fördjupad diskussion)

Vid konferensen kommer det att vara en postersession. Postrarna som presenteras kan t.ex. handla om ett pågående utvecklings- eller forskningsprojekt. Sessionen leds av en moderator och varje presentatör får totalt 5 minuter, fördelat på 3 minuters presentation och 2 minuter för frågor. När alla postrar är presenterade finns möjlighet för mingel och fördjupade diskussioner.

Instruktioner för abstract: I ditt abstract ska du beskriva projektets högskolepedagogiska relevans, syfte, metod (eller genomförande) och teoretiska utgångspunkter samt ev. tidigare forskning. Ange preliminära resultat eller vunna erfarenheter i relation till praxis eller teori. Beskriv målgruppen kort. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.) Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.

Rundabordssamtal (40 min)

Vid ett rundabordssamtal kan deltagarna diskutera en pedagogisk idé, erfarenhet, metod eller fundering. Alla deltagare har samma betydelse och deras röst har samma vikt.

Sessionen inleds med en 5–10 minuter lång presentation av problembeskrivningen och de frågor som presentatören vill diskutera. I samtalet som följer agerar presentatören ordförande och ser till att alla kommer till tals. Ordförande summerar också samtalet mot slutet av sessionen.

Instruktioner för abstract: I ditt abstract ska du beskriva frågeställningens högskolepedagogiska relevans, sessionens syfte, frågeställning, genomförande samt tänkt målgrupp. Ange kort ett teoretiskt ramverk och ev. tidigare forskning inom det område som ska diskuteras. Lägg vikt vid att förklara varför frågan är intressant att belysa just vid ett rundabordssamtal och vilket utfall som du hoppas på. (Titta gärna på de bedömningskriterier som granskarna kommer att utgå från.) Abstractet får inte vara längre än 400 ord, exklusive 2–3 nyckelreferenser om du vill ange sådana.