Plenarer

 

Arjen Wals 

Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen University

Arjen Wals är professor i socialt lärande och hållbar utveckling vid Wageningen universitet och UNESCO-ordförande inom samma område. Hans undervisning och forskning handlar om lärandeprocesser och lärandemiljöer som gör det möjligt att bidra till hållbarhet. En central fråga i hans arbete är: hur kan man skapa förutsättningar som stöttar (nya) former av lärande, och som tar full hänsyn till den mångfald, kreativitet och problemlösningsförmåga som finns omkring oss, men som fortfarande i stort utsträckning är outnyttjade i vårt sökande efter en värld som är hållbarare än dagens? Arjen Wals är redaktör och medredaktör till flera populära böcker, så som ‘Higher Education and the Challenge of Sustainability’ (Kluwer Academic, 2004). Han driver dessutom en blogg om hållbarhet inom utbildningsområdet, som kan nås här.

Arjen Wals is Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability at Wageningen University and holds the UNESCO Chair of Social Learning and Sustainable Development. His teaching and research focus on designing learning processes and learning spaces that enable people to contribute meaningfully sustainability. A central question in his work is: how to create conditions that support (new) forms of learning which take full advantage of the diversity, creativity and resourcefulness that is all around us, but so far remain largely untapped in our search for a world that is more sustainable than the one currently in prospect? He is editor and co-editor of a number of popular books including: ‘Higher Education and the Challenge of Sustainability’ (Kluwer Academic, 2004). He writes a regular research blog that signals developments in the emerging field of sustainability education.

Titel: TBA

 

 

Patricia Staaf

Föreståndare för Centrum för Akademiskt lärarskap vid Malmö Universitet. Staaf är sedan 2017 ordförande för det nationella nätverket för högskolepedagogiska utvecklare, Swednet, och var under många år ordförande för Include, ett nätverk för breddad rekrytering. Patricia Staaf är fil. lic. i svenska språket och adjunkt i svenska som andraspråk.

Titel: Ett socialt hållbart samhälle – vilken roll vill högre utbildning spela?

Det viktiga uppdraget att  utbilda för hållbar utveckling förknippas ofta med ett utbildningsinnehåll som rustar studenter att kunna lösa vår tids stora utmaningar, ofta illustrerat av klimathotet. En viktig uppgift för universitet och högskolor blir då att säkerställa att studenterna lämnar sina utbildningar med rätt kunskaper och färdigheter för att kunna lösa komplexa (ofta tekniska) problem.

Våra utbildningar förväntas även främja ekonomisk och social hållbarhet, och särskilt när det kommer till social hållbarhet är det inte längre enbart en innehållsfråga för högre utbildning. Snarare är det så att fenomenet ”högre utbildning” i sig själv kan spela en viktig roll. Vilken roll, hur den kan manifesteras i hållbart lärande och varför den blir allt viktigare är funderingar som denna presentation kommer att kretsa kring.

 

Maureen Linker 

Professor of Philosophy, University of Michigan

Dessvärre utgår Maureen Linkers föredrag Finding the Goldilocks Zone in the University Classroom.

Maureen Linker doktorerade i ämnet filosofi vid City University of New York. Hon är för närvarande professor i filosofi vid University of Michigan, Dearborn campus, där hon har undervisat och forskat sedan 1997. Linkers senaste bok heter Intellectual EmpathyCritical Thinking for Social Justice, och publicerades 2015 vid University of Michigan Press.

 

 

 

SÄRSKILT INBJUDNA TALARE

 

Johanna Gustafsson Fürst 

Konstnär och lektor i konst, Konstfack

Johanna Gustafsson Fürst är konstnär och lektor i konst på Konstfack. Hennes verk berör sambanden mellan sociala system och individer. Just nu är hon aktuell med uställningen Ympa orden, piska min tunga på Stockholms Universitet, som berör sambanden mellan makt och språk och relationen språk och kropp. År 2017 tog Gustafsson Fürst emot Moderna Museets skulpturpris.

Titel: Kritik Ansvar Omorientering

Jag kommer tala utifrån erfarenheter från konstnärlig praktik och undervisning i konst och försöka beskriva vad konsten och dess processer kan göra för att skapa relationer där ansvar, handling och kritik samverkar för omorientering.

Att göra konst är att orka vara nära ett ovetande men samtidigt alltid fråga som om det finns svar. Det är att acceptera brist och ändå begå ett ansvarsfullt försök. Det här är också förutsättningen för undervisningen i konst. Studenter och kollegor på en konsthögskola utgör ett sammanhang som måste vara transparent och samtidigt understödja rätten till opacitet. Vi måste sträva efter högsta kvalitet, förhålla oss kritiskt och gräva efter sprickor och samtidigt ha en överenskommelse om att fastlåsta mål och kvalitetskriterier skulle riskera allt. Det vi i första hand måste göra är att skapa möjligheter för omorientering. Hur vi gör det är frågan. Konsten kan skapa en plats som rymmer dessa till synes motstridiga positioner, det innebär en kraft som kan användas för att härbärgera komplexitet, vilket är omorienteringens förutsättning.

 

Anders Söderholm & Andrea Amft

Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ, och Andrea Amft, projektledare vid UKÄ

Titel: Intensivare samverkan för pedagogisk utveckling nationellt – presentation av UKÄ:s regeringsuppdrag

Hösten 2018 gav regeringen UKÄ i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Genom en bred dialog med många personer och organisationer, samarrangerade konferenser och en enkät till 43 universitet och högskolor, samlade UKÄ kunskap om läget och övergripande utmaningar. Under föredraget presenteras de huvudsakliga resultaten av arbetet samt de förslag kring satsningar på bland annat forskning och medel för högskolepedagogisk utveckling som UKÄ har lagt fram.